วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฎิบัติการการถอนบทเรียนตามโครงการยกระดับสัมฤทธิ์ 9 step  70  นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง