วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-12.00   - ประชุมเชิงปฎิบัติการการถอนบทเรียนตามโครงการยกระดับสัมฤทธิ์ 9 step  70  นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง