วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ทีม ICT  5  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - การประชุมวางแผนการดำเนินงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2  13  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - ซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาแนบท้าย(สัญญาจ้างก่อสร้าง) ในระบบำe-GP  20  น.ส.ราตรี อินสุยะ