วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-12.00   - ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ  28  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-12.00   - ประชุมธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2  119  นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - ประชุมวิชาการ(งาน ผอ.เขต)  ๗  นางอุบลรัตน์ บุญลือ