วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-12.00   - โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูง)  30  น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - ตรวจ-ให้คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง จากระบบ ITA Online  40  นางอุบลรัตน์ บุญลือ
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ประชุมการติดตามและประเมินฯ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563  30  นางฉันทนา อ้อหิรัญ