วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมการติดตามรายงานมาตรฐานเขตพื้นที่และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2563(หลังรับรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.)  30  นางฉันทนา อ้อหิรัญ
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - การประชุมวางแผนการดำเนินงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2  13  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล