วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - รายงานsar ของผู้บริหาร  20  นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงาน  10  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงานหารือเรื่องเกษียณอายุราชการของบุคลากรทางการศึกษา  15  นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ