วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - รายงานsar ของผู้บริหาร  20  นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์