วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-16.30   - ประชุมลูกจ้างประจำ  90  นายมานัส พุทธแก้ววงค์
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - รายงานsar ของผู้บริหาร  20  นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุม พสน.อ.แม่สอด  10  นางสาวอัจฉรา อุปการะ