วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 13.00-16.30   - การประชุมบุคลากร สพป.ตาก เขต 2  78  นางสาวสุนิษา แก้วฟู