วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯครั้งที่ 2 (1 ตค 63)  13  นางสาวกาญจนา ทองคำมา