วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - ซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาแนบท้าย(สัญญาจ้างก่อสร้าง) ในระบบำe-GP  10  น.ส.ราตรี อินสุยะ