วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 13.00-16.30   - การประชุมบุคลากร สพป.ตาก เขต 2  78  นางสาวสุนิษา แก้วฟู
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 13.00-16.30   - ประชุมการทำหลักสูตรกับ seed  5  น.ส.ทิพวรรณ ลาวเมือง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - การนำเสนอขอสนับสนุนงบประมาณโครงการประกันคุณภาพ  20  นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์