วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ตรวจคุณสมบัติคณะกรรมการ กตปน.  5  นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ