วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - การสรรหาคณะกรรมการ กตปน.  5  นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-12.00   - เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ  9  นายชัยวุฒิ บัวพันธ์