วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-12.00   - การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม (โครงการ SEEDS)  35  นางสาวอินทิรา ประดับชัย
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัย  11  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ เพื่อจัดสรรอัตราคืนเกษียณฯ 2563  11  นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์