วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  8  นายชัยวุฒิ บัวพันธ์