วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - คณะทำงาน ยูทูปเบอร์  7  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - คณะทำงานยูทูปเบอร์  7  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัย  11  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับชำนาญการ)  5  นางนิติมา ถาวร