วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัย  11  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร