วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัย  11  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 13.00-16.30   - ประชุมครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  40  นางระพีพร ทองคำ
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. อำเภอแม่สอด  ุ6  นายสุทัศน์ ศรีดาเดช