วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - เตรียมการประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.เขต  -  นางระพีพร ทองคำ
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - เตรียมการประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.เขต  -  นางระพีพร ทองคำ
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ลงนามข้อตกลง สพป.ตาก เขต 2 กับ สังฆมณฑลนครสวรรค์  15  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว  ุ75  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร