วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - เตรียมการประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.เขต  -  นางระพีพร ทองคำ
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - เตรียมการประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.เขต  -  นางระพีพร ทองคำ
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (1 เม.ย.256  9  นางสาวกาญจนา ทองคำมา