วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - เตรียมการประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.เขต  -  นางระพีพร ทองคำ
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - เตรียมการประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.เขต  -  นางระพีพร ทองคำ
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  5  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม