วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 08.30-16.30   - เตรียมจัดนิทรรศการพื้นที่สูง  ึ70  นายพงศกรณ์ ทองคำ
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัย  11  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร