วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)  13  นางสาวกาญจนา ทองคำมา
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 13.00-16.30   - ประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม google meeting นำเสนผลงานครูอัตราจ้าง 5 คน (งบพระราชทาน)  5  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม