วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุ นร.ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  11  นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - พิจารณาผลกระประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สพป.ตาก 2  6  นางสาวอัญชลี เทพสนิท