วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - กลั่นกรองเลื่อนเงินเดือน 38 ค(2) ครั้งที่ 2(1 ตค 63) และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตค 63  7  นางสาวกาญจนา ทองคำมา