วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย (บุคคลเก่า) 08.30-16.30   - แสดงสินค้าตัวอย่างการประกวดผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ดนตรีไทยฯ  12  นางสาวอัญชลี เทพสนิท