วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี พ.ศ. 2564  12  น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร