วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - เกลี่ยอัตรากำลัง พรก.และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา  10  นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-12.00   - การประชุมชี้แจงการรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  5  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ