วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการจัดการศึกษาห้องเรียนสาขา สพป.ตาก เขต 2 โรงเรียนในสังกัด กับ สังฆมณฑลนครสวรรค์  15  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ
ห้องประชุมพาเจริญ (เฉลิมฯ เก่า) 13.00-16.30   - การจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  25  นายพรเทพ เกื้อเม่ง
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  20  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล