วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 08.30-12.00   - สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง งบพระราชทาน 5 ราย  5  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมแม่ตะลอ (อำนวยการเก่า) 13.00-16.30   - รับชมและรับฟังนโยบายด้านการศึกษา โดยเลขา กพฐ. เรื่อง การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผ่านช่องทาง Obec Channel  5  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม