วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฎิบัติารการสร้างและประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน  80  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ ป.โท  15  นางสาวศรีมาลา ยศงาม
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  12  นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี