วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  15  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร
ห้องประชุมแม่เมย -   - ฝึกประสบการณ์ ป.โท  15  นางสาวศรีมาลา ยศงาม
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-12.00   - ประชุมทางไกล สพฐ. เตรียมความพร้อม Kick Off สพฐ. (ผอ.สพท.)  6  นายพงศกรณ์ ทองคำ
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   - CSG ประชุมเตรียมความพร้อม  15  นางสาวโญทาแอ่
ห้องประชุมพาเจริญ 13.00-16.30   - การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย  15  นางจันจิรา มงคล