วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   -  อบรมเชิงปฎิบัติารการสร้างและประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน  80  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ ป.โท  15  นางสาวศรีมาลา ยศงาม
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล