วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ ป.โท  16  นางสาวศรีมาลา ยศงาม
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - รายงานตัวลูกจ้าง  20  นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์