วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฎิบัติารการสร้างและประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน  80  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร