วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - ประชุมการขับเคลื่อน PISA 2025 ครั้งที่ 6  5  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - อบรมให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาทุกแห่ง  70  น.ส.ราตรี อินสุยะ
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเอาเรื่อง  10  นางสาวขวัญชนก เทียนพลชัย
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-12.00   - ประชุมเครือข่ายการศึกษา RBB  15  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร