วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - ประชุมโครงการพระบรมราโชบาย (ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ)  80  นางจันทนา ทองอ่วม
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ ป.โท  15  นางสาวศรีมาลา ยศงาม
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  12  นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  15  นางนิษฐเนตร์ บุญมาก