วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2567  8  นางสาวธัญรดา สุขอ่วม
Zoom 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาฯ // ID : 941 8203 8865 , Pass : tak2  120  นายสุวัธชัย ใจโปร่ง