วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณางบไตรมาส 3 ครั้งที่ 3  30  นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - อบรมคัดกรองฯ  10  นางสาวธัญรดา สุขอ่วม
Zoom 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาฯ // ID : 941 8203 8865 , Pass : tak2  120  นายสุวัธชัย ใจโปร่ง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - จัดสรรงบประมาณพื้นที่สูง  15  นางสาวอัจฉรา อุปการะ