[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION : ลิขสิทธิ์ 2010
 
My Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน 2558
ผู้เขียน : นายสัมพันธ์ ถาวรอ้าย
วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1813

 

 


คำสั่งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

ที่   / 2558

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

……………………………………………………………………………………………………………...

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดจนการเพิ่มมาตรฐานทางการกีฬาให้สูงขึ้น เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ดังนี้

                1.   คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย เป็นที่ปรึกษาอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และดำเนินการให้การแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

                               1.1 จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย   พฤกษ์เจริญ                                   ประธานกรรมการ

                               1.2 นายปรีชา   อย่างยอดเยี่ยม                                         รองประธานกรรมการ

                               1.3 นายพิพัฒน์   แสงอ่อน                                               รองประธานกรรมการ

1.4 นายสิทธิพร   ปุญญพันธ์                                           รองประธานกรรมการ

                                1.5 นายสุจริต   กำเนิดบรรพต                                         กรรมการ

                                          1.6 นายวิชาญ   ไชยกาญจน์                                            กรรมการ

                               1.7 นายชานนท์   โชติคัคนานท์                                      กรรมการ

               1.8 นายพีรพัฒน์   พิบูลธัญธนกิจ                                   กรรมการ

                               1.9 นายพนาไพร   แซ่ม้า                                                  กรรมการ

                               1.10 นายเก๊าใหม่   แซ่ย้าง                                                                กรรมการ

                               1.11 นายภูสิทธิ์   แซ่ย่าง                                                   กรรมการ

                               1.12 นายวีรยุทธ   แซ่ย่าง                                                  กรรมการ

                               1.13 นายอภิสิทธิ์   ชัยรัตนกุลเดช                                  กรรมการ

                               1.14 นายสุรศักดิ์   ภัทรยี่หว่า                                           กรรมการ

                               1.15 นายโยธิน   สืบท้าวสกุล                                          กรรมการ

                               1.16 นายวิทวัส   ชนิดาพงศ์พันธุ์                                   กรรมการ

                               1.17 นายปริญญา   ชีวาพนาคีรี                                       กรรมการ

                               1.18 นายธีรพงษ์   แซ่กือ                                                  กรรมการ

                               1.19 นายเอกมล   บุญกัน                                                  กรรมการ

                                1.20 นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย                                           กรรมการ

                               1.21 นายอภิสิทธิ์   ไกวัลเนรมิตกุล                                กรรมการและเลขานุการ

2.  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ   มีหน้าที่ประสานงานกับบุคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน จัดทำเอกสารอื่น ๆ และสรุปกิจกรรมกีฬาสี ประกอบด้วย                                                                                                                              

               2.1 นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย                                             หัวหน้า

               2.2 นายเอกมล   บุญกัน                                                    ผู้ช่วย

               2.3 นายอภิสิทธ์   ไกวัลเนรมิตกุล                                   ผู้ช่วย

               2.4 นายสุริยา   แซ่เล่า (นักศึกษาฝึกสอน)                   ผู้ช่วย

               2.5 นายวิชัย   แซ่หว้า (นักศึกษาฝึกสอน)                   ผู้ช่วย

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  มีหน้าที่ ตกแต่งกองอำนวยการ จัดเก้าอี้ จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการแข่งขัน และจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย

3.1 นายพิพัฒน์   แสงอ่อน                                               หัวหน้า

3.2 นายอาทิตย์   ภูมิผล                                                   ผู้ช่วย

                                2.3 นายอภิสิทธิ์   ไกวัลเนรมิตกุล                                   ผู้ช่วย

                                3.4 นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย                                             ผู้ช่วย

                                3.5 นายเอกมล   บุญกัน                                                    ผู้ช่วย

                                3.6 นายนำโชค   มั่นพัฒนาการ                                      ผู้ช่วย

                                3.7 นายปกรณ์   พูนใจสม                                                                ผู้ช่วย

                           3.8 นายศิริวัฒน์   แก้วกันหา                                            ผู้ช่วย

                           3.9 นายพรเทพ   สว่างแก้ว                                               ผู้ช่วย

                         3.10 นายสุรสิทธิ์   วงษา                                                   ผู้ช่วย

            3.11 นายสาธิต   พรมทับ                                                  ผู้ช่วย

            3.12 นายสุนทร   ปัญญาสิทธิ์                                          ผู้ช่วย

3.13 นายนิรุตน์   ชูศรีนาค                                               ผู้ช่วย

3.14 นายชาญ   แซ่ม้า                                                       ผู้ช่วย

                           3.15 นายฤทธิไกร   วีระ                                                    ผู้ช่วย

                                3.16 นายบุญชอบ   ลี้มงคลเลิศ                                       ผู้ช่วย

3.17 นายกรี   ดาละ                                                            ผู้ช่วย

3.18 นายวิชัย   เหล่าอลังการ                                          ผู้ช่วย                                                                     

3.19 นายฤทธิไกร   วีระ                                                   ผู้ช่วย                                                            

                                3.20 นายบุญชอบ   ลี้มงคลเลิศ                                       ผู้ช่วย

3.21 นายกำธร   สงวนสุข                                                                ผู้ช่วย

3.22 นายบุญชอบ   ลี้มงคลเลิศ                                       ผู้ช่วย

3.23 นายสุริยา   แซ่เล่า (นักศึกษาฝึกสอน)                ผู้ช่วย

3.24 นายวิชัย   แซ่หว้า (นักศึกษาฝึกสอน)                 ผู้ช่วย

3.25 นายประกอบ   เทียมทัน                                          ผู้ช่วย

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล มีหน้าที่ จัดหารางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา  ประกอบด้วย

              4.1 นางสาววิไล   หริ่งรัตนพันธ์                                หัวหน้า

              4.2 นางสาวศุภิสรา   บรรพศรี                                    ผู้ช่วย                                        

              4.3 นายสุจริต   กำเนิดบรรพต                                    ผู้ช่วย                                        

              4.4 นายวิชาญ   ไชยกาญจน์                                        ผู้ช่วย                                      

5.  คณะกรรมการฝ่ายจัดรางวัล มีหน้าที่ จัดเตรียมรางวัลสำหรับนำไปมอบให้นักกีฬาประกอบด้วย

                                5.1 นางวณิสา   ถิ่นทัพไทย                                       หัวหน้า

              5.2 นางสาวสุพิศ   ศรีบัว                                                     ผู้ช่วย     

              5.3 นางสวยวิลาวัณย์   โต๊ะถม                                   ผู้ช่วย

                          5.4 นางสาวสุชาดา   เสือกลิ่น                                         ผู้ช่วย

                                5.5 นางสาวรัชณี   เครือวงค์                                            ผู้ช่วย

                                5.6 นางสาวภานุมาศ   เคหะลุน                                      ผู้ช่วย                     

                                5.7 นางสาวสุนทรี   แสนอินภิบาล                                                ผู้ช่วย

                                5.8 นางสาวประภัสสร   ยะอะนันท์                              ผู้ช่วย

             6.   คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย

              6.1 นางสาววิไล   หริ่งรัตนพันธ์                                   หัวหน้า

                              6.2 นายศิริวัฒน์   แก้วกันหา                                        ผู้ช่วย

                7.   คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกีฬา  มีหน้าที่ บันทึก ประมวลผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท   ประกอบด้วย

              7.1 นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย                                             หัวหน้า        

                              7.2 นายเอกมล   บุญกัน                                                    ผู้ช่วย                                  

              7.3 นายอภิสิทธ์   ไกวัลเนรมิตกุล                                   ผู้ช่วย

              7.4 นายสุริยา   แซ่เล่า (นักศึกษาฝึกสอน)                   ผู้ช่วย

              7.5 นายวิชัย   แซ่หว้า (นักศึกษาฝึกสอน)                   ผู้ช่วย                                        

8.   คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและผู้ประกาศ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและเป็นพิธีกรดำเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย

              8.1 นายพิพัฒน์   แสงอ่อน                                      หัวหน้า      

              8.2 นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย                                           ผู้ช่วย

               

9.   คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพการแข่งขันกีฬาตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย

             9.1 นายพรเทพ   สว่างแก้ว                                        หัวหน้า

             9.2 นายสาธิต   พรหมทับ                                                 ผู้ช่วย

                9.3 นายนิรุตน์   ชูศรีนาค                                                  ผู้ช่วย

10.   คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ จัดเตรียมน้ำดื่มและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย

             10.1 นางสาวศุภิสรา   บรรพศรี                                  หัวหน้า

                                10.3 นางสาวเพ็ญศรี   หลีแก้วสาย                              ผู้ช่วย

                10.4 นางสาวสุชาดา   เสือกลิ่น                                ผู้ช่วย

                                                                                                               10.5 นางสาวกาญจนา   สว่างแจ้ง              ผู้ช่วย                    

               10.6 นางสาวแสงรวี   แก้วอ่อน                                ผู้ช่วย

                                                                                                                          10.7 นางสาวสุกัญญา   บุญนก                                 ผู้ช่วย     

11.   คณะกรรมการฝ่ายอาหาร มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับคณะครู นักกีฬา

และผู้มีเกียรติ  ประกอบด้วย

                11.1 นางจิราภรณ์   พึ่งพิณ                                               หัวหน้า

11.2 นางอชิรญา   นพวงศ์คีรี                                               ผู้ช่วย

11.3 นางปัตพร   ประเสริฐสิทธิ์                                     ผู้ช่วย        

11.4 นางสาวกาญจนา   สว่างแจ้ง                               ผู้ช่วย

11.5 นางสาวสุดารัตน์   นาวินสันติราษฎร์                   ผู้ช่วย

11.6 นางสาวสุกัญญา   บุญนก                                        ผู้ช่วย

11.7 นางสาวแสงระวี   แก้วอ่อน                                    ผู้ช่วย

11.8 นางสาวพรทิพย์   โตเหี้ยม                                      ผู้ช่วย

                11.9 นางสาวปรียานุช   คงยอด                                       ผู้ช่วย

12.   คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ จัดเตรียมยาและปฐมพยาบาลให้กับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วย

                         12.1 นางสาวสาวิตรา   ชูแก้ว                                    หัวหน้า

                                12.2 นางสัญธญา   ต๊ะอ้าย                                       ผู้ช่วย

                13.   คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้การแข่งขัน ประกอบด้วย

                                                                                                                                         13.1 นายอภิสิทธิ์   ไกวัลเนรมิตกุล                                              หัวหน้า

                                         13.2 นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย                                                    ผู้ช่วย

                                         13.3 นายเอกมล   บุญกัน                                                  ผู้ช่วย

                                13.4 นายสุริยา   แซ่เล่า (นักศึกษาฝึกสอน)                ผู้ช่วย

                                13.5 นายวิชัย   แซ่หว้า (นักศึกษาฝึกสอน)                 ผู้ช่วย

14.   คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล มีหน้าที่ ตัดสินกีฬาฟุตบอลและเตรียมอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย

                                               14.1 นายปกรณ์   พูนใจสม                                              หัวหน้า                      

                                14.2 นายนิรุตน์   ชูรีนาค                                           ผู้ช่วย

                                        14.3 นายสุรสิทธิ์   วงษา                                                 ผู้ช่วย

                                14.4 นายฤทธิไกร   วีระ                                                  ผู้ช่วย

                                14.5 นายกำธร   สงวนสุข                                                                ผู้ช่วย

                          14.6 นายอนันต์   ทรัพย์หัตถกิจ (นักศึกษาฝึกสอน)  ผู้ช่วย                                                                  

                               14.7 นายภริต   โชติคัคนานท์ (นักศึกษาฝึกสอน)     ผู้ช่วย

                               14.8 นายสุริยา   แซ่เล่า (นักศึกษาฝึกสอน)                  ผู้ช่วย

15.   คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล มีหน้าที่ ตัดสินกีฬาฟุตซอลและเตรียมอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย

                                               15.1 นายเอกมล   บุญกัน                                                 หัวหน้า                      

                                               15.2 นายอาทิตย์   ภูมิผล                                                      ผู้ช่วย     

                                15.3 นายสาธิต   พรมทับ                                          ผู้ช่วย

                                        15.4 นายศิริวัฒน์   แก้วกันหา                                         ผู้ช่วย

                                15.5 นายวิชัย   แซ่หว้า (นักศึกษาฝึกสอน)                 ผู้ช่วย

                                15.6 นายสุริยา   แซ่เล่า (นักศึกษาฝึกสอน)                  ผู้ช่วย     

  16.   คณะกรรมการตัดสินกีฬาตะกร้อ มีหน้าที่ตัดสินกีฬาตะกร้อและเตรียมอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย

                                16.1 นายชาญ   แซ่ม้า                                                             หัวหน้า                 

                                16.2 นายวิชัย   เหล่าอลังการ                                           ผู้ช่วย

                                16.3 นายวิชญพงศ์ ปทุมไพโรจน์ (นักศึกษาฝึกสอน) ผู้ช่วย

                  17.   คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล มีหน้าที่ ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลและเตรียมอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย

                                17.1 นายเหมันต์   ยะอุทัย                                               หัวหน้า                 

                                        17.2 นางสาวสุชาดา   เสือกลิ่น                                                 ผู้ช่วย

                                        17.3 นางสาวภานุมาศ   เคหะลุน                                                  ผู้ช่วย

                  18.   คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส มีหน้าที่ ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสและเตรียมอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย

                                18.1 นายนำโชค   มั่นพัฒนาการ                                    หัวหน้า                 

                                        18.2 นายกรี   ตาละ                                               ผู้ช่วย

 

  19.   คณะกรรมการตัดสินกีฬาแชร์บอล มีหน้าที่ ตัดสินแชร์บอลและเตรียมอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย

                                19.1 นายอภิสิทธิ์   ไกวัลเนรมิตกุล                                หัวหน้า                 

                                        19.2 นายสุนทร   ปัญญาสิทธิ์                                  ผู้ช่วย

                               19.3 นายบุญชอบ ลี้มงคลเลิศ                                                    ผู้ช่วย

    20.   คณะกรรมการตัดสินกรีฑา มีหน้าที่ ตัดสินกรีฑาและเตรียมอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย

                                20.1 นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย                                           หัวหน้า                 

                                        20.2 นายเอกมล   บุญกัน                                       ผู้ช่วย

                                20.3 นายอภิสิทธิ์   ไกวัลเนรมิตกุล                           ผู้ช่วย

                                20.4 นายสุริยา   แซ่เล่า (นักศึกษาฝึกสอน)                  ผู้ช่วย

                                20.5 นายวิชัย   แซ่หว้า (นักศึกษาฝึกสอน)                 ผู้ช่วย

                 21.  คณะกรรมการฝึกซ้อมดุริยางค์ ดรัมเมเยอร์ และ จัดขบวนพาเหรด มีหน้าที่ซ้อมดุริยางค์ดรัมเมเยอร์ จัดรูปขบวนพาเหรด ดุริยางค์ของขบวนกีฬาสีต่างๆ เข้าสู่สนาม ประกอบด้วย

             21.1 นางจารุณี    พฤกษ์เจริญ                                         หัวหน้า 

                                21.2 นางสาวจันทรา   เวียงจันทร์                                ผู้ช่วย     

                21.3 นายพรเทพ       สว่างแก้ว                                             ผู้ช่วย

                21.4 นายวิชญพงศ์ ปทุมไพโรจน์ (นักศึกษาฝึกสอน) ผู้ช่วย

  22. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมการแสดงนักเรียนในพิธีเปิด มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาในการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด ประกอบด้วย

             22.1 นางสาวศุภิสรา     บรรพศรี                                    หัวหน้า

22.2 นางจารุณี   พฤกษ์เจริญ                                       ผู้ช่วย   

                       22.3 นางสาวสุพิศ   ศรีบัว                                                ผู้ช่วย                     

                       22.4 นางรุ่งทวี   ไชยกาญจน์                                  ผู้ช่วย

                                        22.5 นางสาวรวินทร์   เมืองง้า                                        ผู้ช่วย

                                        22.6 นางสาวสาวิตรา   ชูแก้ว                                                    ผู้ช่วย

                                        22.7 นางสาวสุรีญา   สุดสมัย                                     ผู้ช่วย     

                                22.8 นางสาวจันทรา   เวียงจันทร์                                   ผู้ช่วย

                             22.9 นางอัญชลี   ธำรงรัฐกุล                                         ผู้ช่วย                           

                23. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียรและลีดเดอร์ มีหน้าที่ตัดสินกองเชียรและลีดเดอร์ ของนักเรียนสีต่าง  ๆ  ประกอบด้วย

                       23.1 จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย   พฤกษ์เจริญ                             หัวหน้า

                                        23.2 นายปรีชา   อย่างยอดเยี่ยม                  ผู้ช่วย

                                        23.3 นายสุจริต   กำเนิดบรรพต                                     ผู้ช่วย

                       23.4 นางจารุณี   พฤกษ์เจริญ                                  ผู้ช่วย

                   24. สมาชิกสีฟ้า  มีหน้าดูแลประสานงานกับสมาชิกสีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

                                24.1 นายสุจริต   กำเนิดบรรพต                                       หัวหน้า

                                24.2 นายอาทิตย์   ภูมิผล                                                 ผู้ช่วย                                                                                                      24.3 นายพรเทพ   สว่างแก้ว                                                    ผู้ช่วย

                                24.4 นายสุนทร   ปัญญาสิทธิ์                                        ผู้ช่วย

                                24.5 นายนิรุตน์   ชูศรีนาค                                             ผู้ช่วย

                                24.6 นายวิชญพงศ์ ปทุมไพโรจน์ (นักศึกษาฝึกสอน)ผู้ช่วย

                                24.7 นางสาวกฤษณา   โลหการก                                  ผู้ช่วย

                                24.8 นางจิราภรณ์   พึ่งพิณ                                             ผู้ช่วย

                                24.9 นางสาวเพ็ญศรี   หลีแก้วสาย                               ผู้ช่วย

                                24.10 นางสาวสุชาดา   เสือกลิ่น                                   ผู้ช่วย

                                24.11 นางสวยวิลาวัณย์   โต๊ะถม                                  ผู้ช่วย

                                24.12 นางสาวปรียานุช   คงยอด                                   ผู้ช่วย

                                24.13 นางสาวกุลญาดา   เจริญชาติ                                                                                              ผู้ช่วย

                                24.14 นางสาวสาลินี   โฮมแพน                                   ผู้ช่วย

                   25. สมาชิกสีเหลือง  มีหน้าดูแลประสานงานกับสมาชิกสีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

                                25.1 นายวิชาญ   ไชยกาญจน์                                          หัวหน้า

                                25.2 นายปกรณ์   พูนใจสม                                            ผู้ช่วย

                                25.3 นายศิริวัฒน์   แก้วกันหา                                        ผู้ช่วย

                                25.4 นายชาญ   แซ่ม้า                                                      ผู้ช่วย

                                25.5 นายฤทธิไกร   วีระ                                                  ผู้ช่วย

                                25.6 นายภริต   โชติคัคนานท์                                        ผู้ช่วย

                                25.7 นางสาววิไล   หริ่งรัตนพันธ์                                 ผู้ช่วย

                                25.8 นางรุ่งทวี   ไชยกาญจน์                                         ผู้ช่วย

                                25.9 นางสาวสุรีญา   สุดสมัย                                         ผู้ช่วย

                                25.10 นงสาวสาวิตรา   ชูแก้ว                                        ผู้ช่วย

                                25.11 นางสาวพรทิพย์   โตเหี้ยม                                  ผู้ช่วย

                                25.12 นางทัศนีย์   สิงห์ทอง                                           ผู้ช่วย

                                25.13 นางสาวสุดารัตน์   นาวินสันติราษฎร์                 ผู้ช่วย

                                25.14 นางสาวกาญจนา   สว่างแจ้ง                                                                                              ผู้ช่วย

                                25.15 นางสาวสาธนี   พรมวงศ์                                    ผู้ช่วย

                   26. สมาชิกสีน้ำเงิน  มีหน้าดูแลประสานงานกับสมาชิกสีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

                                26.1 นางจารุณี   พฤกษ์เจริญ                                           หัวหน้า

                                26.2 นายวิชัย   เหล่อลังการ                                           ผู้ช่วย

                                26.3 นายเหมันต์   ยะอุทัย                                                                                                              ผู้ช่วย

                                26.4 นายนำโชค   มั่นพัฒนาการ                                  ผู้ช่วย

                                26.5 นายกรี    ดาละ                                                         ผู้ช่วย

                                26.6 นางปัตพร   ประเสริฐสิทธิ์                                    ผู้ช่วย

                                26.7 นางสาวจันทรา   เวียงจันทร์                                 ผู้ช่วย

                                26.8 นางสาวรัชณี   เครือวงค์                                        ผู้ช่วย

                                26.9 นางสาวภานุมาศ   เคหะลุน                                  ผู้ช่วย

                                26.10 นางสาวกัญญาวีร์   แห้วเพ็ชร                              ผู้ช่วย

                                26.11 นางสาววนิดา   มั่นหมายโสภณ                          ผู้ช่วย

                                26.12 นางอชิรญา   นพวงค์คีรี                                      ผู้ช่วย

                                26.13 นางเจนจิรา   แก้วกันหา                                      ผู้ช่วย

                                26.14 นางสาวอาทิตยา  ศิริกุลเสนา(นักศึกษาฝึกสอน)ผู้ช่วย

                   27. สมาชิกสีชมพู  มีหน้าดูแลประสานงานกับสมาชิกสีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

                                27.1 นางสาวศุภิสรา   บรรพศรี                                       หัวหน้า                                                                                                  27.2 นายสุรสิทธิ์   วงษา                                                                                           ผู้ช่วย

                                27.3 นายสาธิต   พรมทับ                                                ผู้ช่วย

                                27.4 นายบุญชอบ   ลี้มงคลเลิศ                                      ผู้ช่วย

                                27.5 นายกำธร   สงวนสุข                                               ผู้ช่วย

                                27.6 นายอนันต์   ทรัพย์หัตถกิจ (นักศึกษาฝึกสอน)   ผู้ช่วย

                                27.7 นางสาวสุพิศ   ศรีบัว                                                                                                              ผู้ช่วย

                                27.8 นางวณิสา   ถิ่นทัพไทย                                          ผู้ช่วย

                                27.9 นางกนกจันทร์   หลอมทอง                                    ผู้ช่วย

                                27.10 นางสาวรวินทร์อร   เมืองง้า                               ผู้ช่วย

                                27.11 นางอัญชลี   ธำรงรัฐกุล                                       ผู้ช่วย

                                27.12 นางสาวประภัสสร   ยะอะนันต์                          ผู้ช่วย

                                27.13 นางสัญธญา   ต๊ะอ้าย                                           ผู้ช่วย

                                27.14 นางสาวสุกัญญา   บุญนก                                    ผู้ช่วย

                                27.15 นางสาวแสงรวี   แก้วอ่อน                                  ผู้ช่วย

ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้ประสานงาน เตรียมการและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการอำนวยการเพื่อหาทางแก้ไข

                        ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ   วันที่  ๒๔  ตุลาคม 2558

                                                                                                               

จ.ส.ท.

                                                                                                                (ศักดิ์ดนัย   พฤกษ์เจริญ)

                                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ  4

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Myoffice_Max v.5 ลิขสิทธิ์ T&T power by taweerath2008@hotmail.com